O P Ć I  U V J E T I  P R O D A J E

(“Opći uvjeti”)

 

 1. Općenito

 

 • Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti prodaje proizvoda i usluga iz asortimana društva GIFTICO d.o.o., OIB: 09758463513 (“Prodavatelj”) te se uređuju međusobni odnosi Prodavatelja i kupca (“Kupac”) proizvoda i usluga iz asortimana Prodavatelja (proizvodi i usluge zajedno “Proizvodi”).
 • Opći uvjeti se primjenjuju na prodaju Proizvoda (a) u slučaju kada Prodavatelj i Kupac nisu sklopili zaseban pisani ugovor kojim uređuju pitanja regulirana ovim Općim uvjetima, te (b) u onoj mjeri u kojoj odredbe zasebnog ugovora sklopljenog između Prodavatelja i Kupca nisu u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta.
 • Opći uvjeti dopunjuju posebne odredbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između Prodavatelja i Kupca i obvezuju isto kao i takav ugovor. U slučaju neslaganja Općih uvjeta i posebnih odredbi utvrđenih u pisanom ugovoru sklopljenom između Prodavatelja i Kupca vrijede posebne odredbe.
 • Ovi Opći uvjeti se ne primjenjuju na potrošačke ugovore.
 • Kupac upitom za Proizvode, prihvatom Ponude, plaćanjem cijene ili primitkom isporuke Proizvoda potvrđuje da je suglasan s odredbama Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti, podložno članku 14. niže.
 • Ovime se izričito isključuje primjena eventualnih drugih općih uvjeta Kupca koje on primjenjuje u svom poslovanju na ugovorni odnos Prodavatelja i Kupca.

 

 1. Cijene proizvoda

 

 • Prodavatelj prodaje Proizvode po cijenama utvrđenim u cjeniku Prodavatelja važećem na dan davanja Ponude za Proizvode (“Cjenik”).
 • Prodavatelj je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje isti objaviti i učiniti dostupnim Kupcu na zahtjev ili na drugi prikladan način.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, sve cijene su utvrđene kao neto iznosi i ne uključuju porez na dodanu vrijednost, porez po odbitku ili drugi primjenjivi porez ili doprinos koji se plaća na taj iznos (ukoliko postoji) i kojeg se Kupac obvezuje platiti zajedno sa neto iznosom.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, cijena ne uključuje bilo kakve troškove isporuke, prijevoza, posebnog pakiranja, poreze, trošarine, doprinose, carine ili druge državne namete koje Prodavatelj može biti obvezan platiti ili naplatiti sukladno primjenjivom zakonu u odnosu na prodaju, prijevoz, isporuku, skladištenje, ugradnju ili korištenje Proizvoda.

 

 1. Upit za Proizvode

 

 • Upit Kupca mora biti dostavljen Prodavatelju u pisanom obliku i to neposredno, poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte, te u istom Kupac mora definirati vrstu i količinu Proizvoda.
 • Radi izbjegavanja svake dvojbe, Prodavatelj nije obvezan na temelju primljenog upita Kupcu dostaviti Ponudu i u tom trenutku ne nastaje obveza Prodavatelja.

 

 1. Ponuda Proizvoda

 

 • Prodavatelj Kupcu dostavlja ponudu (“Ponuda”) za kupnju Proizvoda s rokom valjanosti 8 (osam) dana osim ukoliko nije na njoj drugačije navedeno. Ponuda može biti dostavljena Kupcu na temelju njegovog upita ili neovisno od postojanja istog po nahođenju Prodavatelja.
 • Prodavatelj ima pravo u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga povući Ponudu prije njezinog prihvata od strane Kupca putem pisane obavijesti Kupcu.
 • Dostavljena Ponuda zamjenjuje sve prethodne ponude ili korespondenciju u odnosu na istu transakciju ili upit.
 • Ponuda predstavlja povjerljiv podatak Prodavatelja i Kupac ju ima pravo koristiti samo za svoje interne potrebe i nema ju pravo koristiti za potrebe pripreme bilo koje narudžbe ili ponude za robu ili usluge koje predstavljaju supstitut Proizvodima.
 • Ukoliko Kupac nije izvršio prihvat Ponude u pisanom obliku do datuma navedenog u članku 4.1, Prodavatelj nije više obvezan Ponudom.
 • Nakon prihvata Ponude Kupac nije ovlašten odustati od kupnje Proizvoda osim uz prethodno odobrenje Prodavatelja, te naknadu svih troškova prouzrokovanih Prodavatelju, kao i naknade za odustanak u iznosu od 25% ukupne cijene iz Ponude.
 • Nakon prihvata Ponude Kupac nije ovlašten mijenjati vrstu i količinu Proizvoda osim uz prethodno odobrenje Prodavatelja, te uz naknadu svih troškova prouzrokovanih Prodavatelju, kao i naknade za promjenu u iznosu od 15% cijene Proizvoda koji se mijenjaju. U takvom slučaju Prodavatelj nije više vezan ugovorenim datumom isporuke.

 

 1. Isporuka Proizvoda i potvrda primitka Proizvoda

 

 • Prodavatelj će izvršiti isporuku proizvoda u razumnom roku nakon prihvata Ponude.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, isporuka se obavlja na paritetu EXW skladište Prodavatelja (Incoterms 2020).
 • Prodavatelj ne odgovara za slučaj kašnjenja isporuke Proizvoda iz opravdanih razloga i razloga za koje Prodavatelj ne odgovara sukladno važećim propisima. U tom slučaju rok isporuke Proizvoda se produžuje do prestanka razloga za kašnjenje isporuke.
 • Djelomična isporuka Proizvoda je dopuštena ukoliko je razumno prihvatljiva za Kupca.
 • Primitak Proizvoda koji su predmet isporuke Kupac će potvrditi potpisom otpremnice ili na drugi odgovarajući način.
 • Rizik od propasti Proizvoda prelazi na Kupca u trenutku isporuke.
 • Kupac se obvezuje osigurati sve uvjete potrebne za isporuku ili ugradnju Proizvoda, određene od strane Prodavatelja ili proizvođača, a u protivnom snosi sve troškove skladištenja Proizvoda do ispunjenja uvjeta za isporuku ili ugradnju, kao i rizik propasti Proizvoda.
 • Ukoliko Kupac nije Prodavatelju dostavio odgovarajuće upute vezano uz pregled, prijevoz i isporuku Proizvoda do trenutka kada su Proizvodi spremni za prijevoz, Prodavatelj ima pravo, ali ne i obvezu, izabrati bilo koji razumni način prijevoza, bez odgovornosti za svoj izbor i uz obvezu Kupca da nadoknadi Prodavatelju sve troškove koje je imao u svezi s navedenim.
 • Za sve račune vezene uz prijevoz koje je Prodavatelj platio za Kupca, Prodavatelj će zaračunati administrativnu naknadu od 15% iznosa računa.

 

 1. Odgovornost Prodavatelja za nedostatke

 

 • Kupac je dužan pregledati Proizvode prilikom isporuke.
 • U slučaju nastupa nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom isporuke, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku odmah obavijestiti Prodavatelja pisanim putem.
 • U obavijesti o nedostatku, Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Prodavatelja da pregleda Proizvod.
 • U slučaju postojanja Proizvoda s nedostatkom Kupac ima pravo zahtijevati isključivo popravak ili zamjenu takvog Proizvoda ispravnim, a nema pravo na sniženje cijene, povrat plaćene cijene, raskid ugovora ili naknadu štete.
 • Ukoliko ugradnju ili puštanje u rad Proizvoda ne nadzire Prodavatelj, Prodavatelj odgovara samo za isporuku Proizvoda u skladu s specifikacijama, te je ostala odgovornost isključena.
 • Prodavatelj ne odgovara za kompatibilnost Proizvoda sa materijalima koje nije unaprijed odobrio ili koje ne isporučuje Prodavatelj.

 

 1. Uvjeti plaćanja

 

 • Kupac je dužan platiti naručene Proizvode na temelju izdanog računa Prodavatelja, koji se izdaje po svakoj izvršenoj isporuci, odnosno istekom mjeseca za isporuke izvršene u prethodnom mjesecu, ovisno o odluci Prodavatelja.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, valuta plaćanja je 8 (osam) dana od dana izdavanja računa.
 • Ugovorne strane su suglasne da dužničko-vjerovnički odnos nastaje na dan svake pojedine isporuke Proizvoda Kupcu.
 • Kupac je dužan platiti cijenu za Proizvode najkasnije do datuma valute plaćanja i na broj računa kako su navedeni na računu Prodavatelja.
 • Za sve uplate izvršene nakon datuma valute plaćanja naznačenog na računu Prodavatelja, Prodavatelj će Kupcu zaračunati zatezne kamate na nepodmireni iznos dugovanja po najvišoj stopi dopuštenoj u Republici Hrvatskoj.
 • Prodavatelj pridržava pravo obračuna tečajne razlike na iznos računa u slučaju promjene tečaja EUR/HRK u razdoblju između datuma izdavanja računa i datuma plaćanja, u kojem će slučaju Prodavatelj izdati odgovarajući račun u iznosu tečajne razlike.
 • Kupac se obvezuje u roku od petnaest (15) dana od primitka računa ili drugog zahtjeva za plaćanje od strane Prodavatelja obavijestiti Prodavatelja ukoliko osporava iznose navedene na računu, odnosno da osporava sam zahtjev za plaćanje i to putem obrazloženog pisanog dopisa, u protivnom će se smatrati da Kupac prihvaća kao svoju obvezu takav iznos odnosno zahtjev za plaćanje kako je naveden na računu ili drugom zahtjevu za plaćanje.
 • Prigovori Kupca vezano uz nedostatke Proizvoda ne daju pravo Kupcu na neplaćanje odnosnih računa za Proizvode. U slučaju opravdanih prigovora, primjenjuje se odredba članka 6.4. Kupac nije ovlašten vratiti Proizvod(e) Prodavatelju bez prethodne pisane suglasnosti Prodavatelja.
 • Kupac nema prava vršiti prijeboj svojih potraživanja prema Prodavatelju s iznosima koje je dužan platiti prodavatelju temeljem ugovora na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, te nema prava vršiti bilo kakvo pravo zadržanja u odnosu na iznose koje je dužan platiti sukladno ugovorima na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavatelja.
 • Ugovorne strane su suglasne da neće vršiti bilo kakva umanjivanja dospjelih iznosa zbog bankovnih naknada, troškova preračunavanja, kvota ili bilo kojih drugih poreza, naknada ili pristojbi. Plaćanje će se smatrati uredno izvršenim kada osoba koja prima uplatu zaprimi puni iznos koji je predmet plaćanja na svoj transakcijski račun koji je primatelj iznosa naznačio drugoj strani.
 • Ukoliko je temeljem primjenjivog prava bilo koji iznos plativ Prodavatelju podložan bilo kojem porezu po odbitku ili sličnom porezu (“porez po odbitku”), tada će Kupac platiti takav porez nadležnom tijelu i, dodatno na iznose plative Prodavatelju, platiti Prodavatelju takav dodatni iznos koji će osigurati da, nakon odbitka primjenjivog poreza po odbitku na sve takve iznose, neto iznos koji primi Prodavatelj je jednak iznosu koji bi Prodavatelj primio da takav dodatni porez po odbitku nije primijenjen. Prodavatelj i Kupac će upotrijebiti sve napore kako bi minimizirali ili eliminirali porezne troškove povezane s kupoprodajom Proizvoda, uključujući, ali se ne ograničavajući na, korištenje mogućnosti koje daju primjenjivi ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
 • Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prodavatelj ima pravo obustaviti daljnje isporuke Proizvoda u slučaju kašnjenja s plaćanjem od strane Kupca ili ukoliko razumno smatra da tražbine za plaćanje kupoprodajne cijene za Proizvode nisu u dovoljnoj mjeri pokrivene sredstvima osiguranja predviđenima ugovorom. U takvom slučaju Prodavatelj ima pravo za buduće isporuke Proizvoda zahtijevati plaćanje unaprijed.

 

 1. Obveze Kupca

 

 • Kupac je dužan tijekom prijevoza i skladištenja Proizvoda postupati s istima stručno i u skladu s načelima dobre skladišne i prijevozne prakse te u skladu s uputama Prodavatelja, proizvođača i važećim propisima.
 • Kupac preuzima obvezu ispunjavanja svih važećih pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji u svezi označavanja Proizvoda (deklaracije, informacije o proizvodu i sl.) te će Kupac u potpunosti biti odgovoran za sva eventualna potraživanja trećih osoba (uključujući, ali ne ograničavajući se i na potraživanja nadležnih tijela Republike Hrvatske) koja mogu proizaći iz te osnove te Prodavatelj neće biti obvezan obeštetiti Kupca u odnosu na sve izdatke, kazne ili druge obveze ili troškove koje bi Kupac mogao imati u svezi s navedenim.

 

 1. Proizvodi vezani za tisak

 

 • Kupac je dužan pravodobno dostaviti Prodavatelju materijale potrebne za tisak i izvršenje posla u grafički ispravnom, digitalnom obliku/formatu PDF ili PS formatu ili u drugom obliku kojeg odredi Prodavatelj. Navedeni materijali se Prodavatelju mogu dostaviti elektronskim servisima za transfer podataka ili na nosaču podataka (CD, DVD, USB stick, Hard disk), a način dostave odredit će Prodavatelj.
 • Prodavatelj nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti Kupcu dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni te će ih Prodavatelj uništiti u skladu i u rokovima propisanim primjenjivim propisima Republike Hrvatske.
 • Prodavatelj provjerava tehnološku ispravnost dostavljenih materijala kao i grafičke pripreme materijala koje mu je dostavio Kupac. Ukoliko su grafička priprema odnosno materijali neispravni odnosno nisu podobni za početak procesa proizvodnje i izvršenje posla, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca pisanim putem.
 • Na zahtjev Kupca, Prodavatelj može u suradnji s Kupcem otkloniti uočene nedostatke. Otklanjanje nedostataka grafičke pripreme dostavljenog materijala, korekcije i izmjene u odnosu na predložak dostavljen od strane Kupca izvršene na njegov zahtjev, obračunavaju se Kupcu prema stvarnim troškovima i za to je Prodavatelj ovlašten Kupcu izdati poseban račun, a Kupac je obvezan takav račun podmiriti u skladu s člankom 7. ovih Općih uvjeta.
 • Sukladno članku 4.7. ovih Općih uvjeta, Kupac je u slučaju iz prethodnog stavka također obvezan Prodavatelju platiti i naknadu za promjenu u iznosu od 15% cijene Proizvoda koji se mijenjaju.
 • Prodavatelj ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu i grafičkoj pripremi koje je Kupac previdio.
 • Izmjene i korekcije materijala koje Kupac zahtijeva usmeno, moraju se potvrditi pisanim putem. Ako Kupac zahtijeva izmjene elektronskom poštom, dužan je dodatno, bez odgode, upozoriti Prodavatelja na takav zahtjev telefonskim putem.
 • Prodavatelj će izvršiti izmjene i korekcije koje zahtjeva Kupac bez odgovornosti za ispravnost takvih izmjena i korekcija.
 • Rok isporuke Proizvoda produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcija i izmjena koje je potrebno izvršiti u skladom s ovim člankom Općih uvjeta te u skladu s člankom 4.7. ovih Općih uvjeta, Prodavatelj nije više vezan ugovorenim datumom isporuke.
 • Prodavatelj će Kupcu dostaviti na provjeru i odobrenje datoteku s grafičkom pripremom adekvatno pripremljenom za tisak (ripani filovi) radi završne kontrole tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Kupac je dužan odobriti finalnu datoteku u primjerenom roku. Prodavatelj može zadati primjereni rok za odobrenje, po isteku kojeg će se smatrati da je Kupac odobrio finalni dokument. Odobrenje se smatra potvrdom ispravnosti grafičke pripreme i točnosti sadržaja te dopuštenjem za početak proizvodnje i izvršenja posla. Kupac može pisanim putem ovlastiti Prodavatelja za početak proizvodnje i izvršenja posla i bez prethodnog odobrenja finalne datoteke i u tom slučaju isključena je odgovornost Prodavatelja za eventualne propuste i/ili nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja koji nastanu na Proizvodima.
 • Predlošci ispisa koje je dostavio Kupac (npr. digital Proof) nisu obvezujući za Prodavatelja. Zbog utjecaja materijala na kojem se vrši tisak i tehnološkog proizvodnog procesa, moguća su i dopuštena manja odstupanja od dostavljenih ispisa i konačnog proizvoda. Isto vrijedi i u slučaju ako je Prodavatelj dostavio Kupcu na odobrenje probni otisak (digital Proof), kao i za usporedbe probnih otisaka i konačnog proizvoda koji nisu tiskani na identičnom papiru. U svim slučajevima dopuštena su odstupanja otisnutih boja unutar dozvoljenih granica tolerancije.
 • Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkih uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može također biti različita uslijed tehnoloških ograničenja, pa je stoga isključena odgovornost Prodavatelja za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na končanom proizvodu. Prodavatelj u svakom slučaju ne odgovara za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala Kupca i konačnog proizvoda.
 • U slučaju tiska i izvršenja posla uz korištenje materijala dostavljenih odnosno nabavljenih od strane Kupca, Kupac nema pravo na reklamacije u pogledu odstupanja otisnutih boja, sadržaja ili dimenzija te bilo kakvih oštećenja nastalih na donesenom materijalu prilikom tiska, dorade, skladištenja ili dostave robe, osim ako se odstupanje ili oštećenje može pripisati namjeri ili gruboj nepažnji Prodavatelja. Kupac odgovara za sve oblike štete, uključujući i štete uzrokovane prekidom rada strojeva, koje nastanu zbog neodgovarajućih svojstava ili količine materijala koji nabavlja i dostavlja Prodavatelju. Ako se tisak vrši na materijalima koje nabavlja i dostavlja Kupac, uskladištenje materijala u pogonu/skladištu Prodavatelja obavlja se na trošak Kupca.
 • Kupac je dužan ispitati sukladnost isporučenih Proizvoda s ugovorom kao i datoteke, predproizvode ili međuproizvode koji mu se dostavljaju na korekturu i/ili odobrenje i provjeru, u primjerenom roku. Prodavatelj može zadati primjereni rok za korekturu i/ili odobrenje i provjeru, po isteku kojeg će se smatrati da je Kupac odobrio tisak dostavljenog dokumenta. Rizici eventualnih grešaka prelaze na Kupca odobrenjem finalne verzije za tisak u skladu s člankom 9.10. ovih Općih uvjeta. Odobrenjem finalne verzije za tisak isključena je odgovornost Prodavatelja za nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Odstupanja dozvoljena grafičkim normama i standardima u proizvodnji, koja se odnose na preciznost reza, vjernost reprodukcije prema originalu, vrijednost tona boje i kvalitetu materijala na kojem se tiska, ne predstavljaju nedostatke i za takve okolnosti Prodavatelj ne snosi odgovornost.
 • Uz poštivanje odredbi članaka 6.2. i 6.3. ovih Općih uvjeta, Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju Proizvode s nedostatkom. Ako Kupac više ne može vratiti Prodavatelju proizvode s nedostatkom, prava po osnovi nedostataka i naknada štete mogući su samo onda ako Kupac predoči Prodavatelju uzorke s nedostacima i odgovarajuću dokumentaciju o nedostacima od strane ovlaštene osobe u skladu s priznatim metodama kontrole kvalitete. Kupac u takvom slučaju priznaje Prodavatelju dokumentaciju o kvaliteti koja se bazira na nekoj od priznatih metoda osiguranja kvalitete.
 • Kupac se odriče prava na raskid ugovora zbog nedostataka isporučenih Proizvoda i pruženih usluga vezanih za Proizvode. U slučaju opravdane reklamacije Prodavatelj će po vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili isporučiti zamjenske (dodatne) Proizvode bez nedostatka.
 • Reklamacija nekog nedostatka ne daje Kupcu pravo uskratiti plaćanje cijelog iznosa cijene za odnosnu isporuku Proizvoda, već samo dijela cijene koji se odnosi na reklamirane Proizvode, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Prodavatelja na reklamaciju. Na temelju reklamacije nedostatka nekog dijela isporuke Kupac nema pravo reklamiranja cijele isporuke po odnosnoj narudžbi odnosno uskratu plaćanja naknade za cijelu isporuku, već samo za dio cijene koji se odnosi na reklamirani dio isporuke, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Prodavatelja na reklamaciju.
 • Za sva druga pitanja koja nisu posebno određena ovim člankom Općih uvjeta, na Proizvode vezane za tisak, primjenjivat će se odgovarajuće ostali članci ovih Općih uvjeta.

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

 

 • Prodavatelj zadržava sva prava intelektualnog vlasništva sadržana u Proizvodima (uključujući i na računalnim programima koji mogu biti sastavni dio Proizvoda) (“Prava intelektualnog vlasništva”).
 • Prodavatelj daje Kupcu neisključivu, neprenosivu, besplatnu, ograničenu licencu da koristi Prava intelektualnog vlasništva isključivo zajedno sa Proizvodom i za korištenje Proizvoda u skladu sa njegovom namjeravanom svrhom i u njihovom završnom obliku određenom od strane Prodavatelja.
 • Kupac nema pravo: (i) modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz Prava intelektualnog vlasništva; (ii) Prava intelektualnog vlasništva prenositi, podlicencirati, davati u zakup, davati u najam, kopirati, reproducirati, distribuirati ili na drugi način prenositi na treće osobe (osim putem daljnje prodaje Proizvoda); (iii) omogućiti korištenje Prava intelektualnog vlasništva bilo kojoj trećoj osobi, odnosno na drugi način koristiti Prava intelektualnog vlasništva za korist treće osobe; (iv) na drugi način koristiti ili kopirati Prava intelektualnog vlasništva osim kako je to izričito dozvoljeno Općim uvjetima ili drugim ugovorom sklopljenim sa Prodavateljem.

 

 1. Opće jamstvo za Proizvode

 

 • Ukoliko je u pisanom obliku posebno ugovoreno jamstvo za proizvode, tada ukoliko se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke Proizvoda na istima utvrde skriveni nedostaci u materijalu ili izradi pri redovnoj i uobičajenoj uporabi Proizvoda i uz poštivanje svih uputa za uporabu, Prodavatelj će, po svojem nahođenju, popraviti ili zamijeniti takav proizvod ispravnim.
 • Ukoliko je u pisanom obliku posebno ugovoreno jamstvo za usluge, tada ukoliko se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od pružanja usluga na istima utvrde skriveni nedostaci, Prodavatelj će ponovno izvršiti odnosne usluge kako bi se ispravio odnosni nedostatak.
 • U slučaju popravka ili zamjene proizvoda, odnosno ponovnog izvršenja usluga, jamstveni rok ne počinje ponovno, već se nastavlja do isteka njegovog izvornog trajanja sukladno članku 11.1. odnosno 11.2.
 • Zahtjev za otklanjanje nedostatka mora biti dostavljen Prodavatelju do isteka jamstvenog roka iz članka 11.1. odnosno 11.2.
 • Zamijenjeni proizvod postaje vlasništvo Prodavatelja.
 • Ukoliko ugradnju ili puštanje u rad Proizvoda ne nadzire Prodavatelj, Prodavatelj odgovara samo za isporuku Proizvoda u skladu s specifikacijama, te je ostala odgovornost isključena.
 • Prodavatelj ne odgovara za kompatibilnost Proizvoda sa materijalima koje nije unaprijed odobrio ili koje ne isporučuje Prodavatelj.
 • Jamstvo za proizvode ne uključuje nedostatke, oštećenja, neispravan rad ili kvarove proizvoda uzrokovane (i) nepravilnim rukovanjem, nepravilnim priključivanjem ili nepažnjom Kupca; (ii) redovnim trošenjem i habanjem proizvoda; (iii) uporabom drugačijom od redovne i uobičajene; (iv) greškama na računalnim programima instaliranim od strane Kupca, virusima, trojancima, spyware-om ili drugim štetnim računalnim programima; (v) padovima, uporabom sile ili drugim mehaničkim oštećenjima.
 • Jamstvo za proizvode ne vrijedi ukoliko (i) je proizvod prepravljan, popravljan ili adaptiran od strane bilo koje treće osobe osim osobe ovlaštene od Prodavatelja; (ii) su na proizvodu uklonjeni ili oštećeni bilo koji zaštitni pečati ili serijski broj; (iii) je proizvod skladišten, ugrađen, održavan ili upravljan protivno uputama za uporabu od Prodavatelja ili prihvaćenom industrijskom praksom; (iv) je proizvod bio izložen okolišnim uvjetima (kiša, snijeg, vlaga, smrzavanje i slično) protivno prihvatljivim uvjetima uporabe za električnu i elektroničku opremu; (v) je Kupac koristio, popravljao ili mijenjao proizvode nakon što je otkrio nedostatak bez prethodnog odobrenja Prodavatelja. (vi) je predmet pružanja usluga promijenjen, popravljan ili izmijenjen nakon pružanja odnosnih usluga od strane Prodavatelja bez prethodnog odobrenja Prodavatelja.
 • Kupac se obvezuje o svom trošku predati proizvod s nedostatkom Prodavatelju na skladište Prodavatelja zajedno sa identifikacijom proizvoda te u skladu s uputama Prodavatelja. Kupac se obvezuje prije vraćanja proizvoda s nedostatkom pribaviti odobrenje Prodavatelja za vraćanje istog.
 • Prodavatelj zadržava pravo naplatiti Kupcu troškove koje je imao u svrhu pregleda i manipulacije Proizvodom koji nije pokriven jamstvom, odnosno za kojeg jamstvo ne vrijedi.
 • Ovaj članak utvrđuje sve pravne lijekove koje Kupac ima u slučaju Proizvoda s nedostatkom i svi ostala prava Kupca su izričito isključena uključujući i pravo na sniženje cijene, povrat plaćene cijene, raskid ugovora ili naknadu štete.

 

 1. Ograničenje štete

 

 • Prodavatelj odgovara isključivo za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Prodavatelja, te ne odgovara za štetu nastalu običnom nepažnjom i odgovornost za takvu štetu se ovime izričito isključuje.
 • Prodavatelj odgovara isključivo za običnu (izravnu) štetu, te ne odgovara za izmaklu korist, izgubljeni prihod, izgubljenu dobit, nematerijalnu štetu ili bilo kakvu neizravnu, posljedičnu štetu, gubitak proizvodnje, gubitak podataka i odgovornost za takvu štetu se ovime izričito isključuje.
 • Najviši iznos naknade štete koju Kupac može potraživati od Prodavatelja je ograničen na cijenu Proizvoda temeljem kojeg je šteta nastala.

 

 1. Nadležnost

 

 • Sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su u svezi s njima, te sporove iz sklopljenih ugovora ili u svezi s njima, a na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz njega proistječu, Prodavatelj i kupac nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje spora je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 • Za ove Opće uvjete je mjerodavno hrvatsko pravo.

 

 1. Stupanje na snagu

 

 • Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Kupce koji su naručili Proizvode, prihvatili Ponudu, platili cijenu ili primili isporuku Proizvoda nakon tog dana.
 • Na Kupce s kojima je ranije zaključen zaseban ugovor, ovi Opći uvjeti se počinju primjenjivati protekom roka od 30 dana od dana objave.
 • Ovi Opći uvjeti objavljuju se na službenoj web stranici Prodavatelja.

 

 1. Izmjene i dopune Općih uvjeta

 

 • Prodavatelj pridržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta te će iste objaviti i učiniti dostupnim na zakonom predviđeni način.
 • Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na način određen u članku 14. gore.